กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 มุมอาเซียน
 จดหมายข่าว
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 งานการเจ้าหน้าที่
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
สำนักงานปลัด
_______________________________________________________________________________
สำนักงานปลัด
 
 
ส.ต.ท.วีระเดช  คำประเสริฐ
ส.ต.ท.วีระเดช คำประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปณิดา  พูนสินวิวัฒน์
นางปณิดา พูนสินวิวัฒน์
นักพัฒนาชุมชน
นายพีรธัช อินทะเขื่อน
นายพีรธัช อินทะเขื่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเกริกเกียรติ อินทะรังษี
นายเกริกเกียรติ อินทะรังษี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวธัณย์จิรา  สุริยะพรหม
นางสาวธัณย์จิรา สุริยะพรหม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางศิโรรัตน์  บุญตา
นางศิโรรัตน์ บุญตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมิง  บุญตา
นายสมิง บุญตา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายวรวุฒิ สารถ้อย
นายวรวุฒิ สารถ้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวินัย สารถ้อย
นายวินัย สารถ้อย
จ้างเหมาบริการ นักการภารโรง
นางวิไลลักษณ์  มาละวัน
นางวิไลลักษณ์ มาละวัน
แม่บ้าน
นายเอกชัย ลาภิยะ
นายเอกชัย ลาภิยะ
พนักงานกู้ชีพ
นายพีรัชชัย บุญตา
นายพีรัชชัย บุญตา
พนักงานกู้ชีพ
นายชรินทร์  แก้วมา
นายชรินทร์ แก้วมา
พนักงานกู้ชีพ
นายวีรยุทธ  ศรีเมืองแก้ว
นายวีรยุทธ ศรีเมืองแก้ว
พนักงานกู้ชีพ
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร./โทรสาร 0-5471-8937 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615