กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 มุมอาเซียน
 จดหมายข่าว
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 งานการเจ้าหน้าที่
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜๏ฟฝ
_______________________________________________________________________________
   
 
  สารจากนายก
 
 

เว็บไซต์นี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ผลงานขององค์การบริการส่วนตำบล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ต้องขอขอบคุณประธานสภาฯ สมาชิกสภา และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ทุกท่านตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ผมมีโอกาศเข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ตั้งแต่กลางพี 2548 จนถึงปัจจุบันทุกท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประสานและผลักดันโครงการสำคัญฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลแสลงพันธ์ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญซึ่งเป็นปัญหาโดยรวมของตำบลแสลงพันธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาของตำบล เป็นนโยบายสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ จะต้องดูแลปัญหาร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ของอำเภอและจังหวัด เช่นการขุดลอกคลอง การปรับปรุงซ่อมแซมถนน สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพื่อมิให้เกิดปัญหาการอพยพแรงงาน สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้นการดำเนินงานในอนาคตจะต้องดูแลภาพรวมของตำบล อย่างไรก็ตาม การที่ตำบลแสลงพันธ์จะพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม ควรที่จะต้องริเริ่มในเรื่องของการประสานแผน ฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาตำบลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กระผมขอถือโอกาศนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ละขอให้คำมั่นต่อทุกท่านว่า กระผมและทีมงานบริหารพร้อมที่
จะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆท่าน เพื่อจะนำไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์
ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลแสลงพันธ์อย่างยั่งยืนสืบไป


 
 
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   19-07-2558

 

 
   
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร./โทรสาร 0-5471-8937 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615