กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 มุมอาเซียน
 จดหมายข่าว
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 งานการเจ้าหน้าที่
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
สภาพทางสังคม
_______________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพสังคม

การศึกษา

3.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง คือ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเจริญ ประกอบด้วย ผดด. 3 คน เด็กนักเรียน 60 คน

-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีนาชื่น ประกอบด้วย ผดด. 2 คน เด็กนักเรียน 23 คน

3.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง คือ

- โรงเรียนศรีนาชื่น ประกอบด้วยครู 8 คน นักเรียน 68 คน

3.1.3 โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส) 1 แห่ง คือ

- โรงเรียนทุ่งศรีทอง ประกอบด้วยครู 14 คน นักเรียน 116 คน

3.1.4 สถาบันอุดมศึกษา 1 แห่ง คือ สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์วิทยาเขตน่าน

3.1.5 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 5 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประกอบด้วยวัด จำนวน 2 แห่ง คือ

- วัดอรุณศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

- วัดศรีนาชื่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

สาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งผง รับผิดชอบ 3 หมู่บ้านคือ บ้านทุ่งทอง บ้านทุ่งเจริญ บ้านทุ่งผง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีนาชื่น รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านศรีนาชื่นและบ้านชื่นใหม่

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทองไม่มีสถานีตำรวจและสถานีดับเพลิงอยู่ในเขตพื้นที่ เพราะอยู่ใกล้กับอำเภอเวียงสา แต่มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 80 คน
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร./โทรสาร 0-5471-8937 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615